Opholds‑ og ordensregler ved Parkvejens Skole.

Du går i skole for at uddanne dig bedst muligt.

Du har ret til at kunne færdes trygt på skolens område, hvor alle bør optræde hensyns­fuldt og hjælpsomt.

Elever og lærere har krav på arbejdsro, og du skal efter bedste evne udføre det arbejde, som aftales i forbindelse med undervisningen. Du skal i øvrigt følge lærernes anvisninger og altid vise god opførsel.

1 Du skal møde i god tid inden undervisningens begyndelse.

2 Af hensyn til din sikkerhed, må du ikke uden tilladelse forlade skolen inden for den normale skoletid. 9.årgang får tilbud om et udgangskort. 

3 Du skal tage hensyn til skolens inventar og anlæg. Beskadigelse af skolens eller kam­meraters ejendom kan medføre erstatningskrav.

4 I frikvartererne må du opholde dig på de anviste steder.

5 Du har altid mulighed for at henvende dig til en lærer.

6 Din cykel eller knallert parkeres på de anviste steder.

7 Skolen anbefaler, at kun eleverne fra 2. klasse og opefter cykler til skole uden voksen ledsager.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 16.01.1997