Modtageklasser.
 
Skolens modtageklasser er for børn, der er kommet til Danmark undervejs i deres skoleforløb, eller som ved skolestart endnu ikke har haft kontakt med det danske sprog.
I modtageklasserne bliver børnene rustet sprogligt og kulturelt til senere at komme ind i en almindelig dansk klasse.
Eleverne skal lære basisdansk, og alle aktiviteter skal styrke deres kommunikative kompetence, mens der bevidst arbejdes med at udvikle ordforråd, udtale, korrekt sætningsopbygning og brug af sprog.
Det er vigtigt, at Modtager-eleverne ret hurtigt får etableret et tilhørsforhold til den danske klasse, de senere skal gå i, og efterhånden som de tosprogede elevers basisdansk bliver bedre, følger de undervisningen i deres danske klasse i enkelte fag for til sidst at blive fuldt udsluset.
Efter aftale med klasselæreren, og i det omfang skolen har ressourcer hertil, kan eleverne dog fortsat modtage støtte i dansk som andet sprog (dsa ) i skolens tosprogscenter.
Det er skolens mål, at vores tosprogede elever efter folkeskolen får de samme uddannelsesmuligheder som vores danske elever, og således på et tokulturelt og tosproget grundlag bliver i stand til at indgå i samfunds- og arbejdslivet på lige fod.